Podmínky použití

 

Přečtěte si prosím pozorně níže uvedené sdělení, které se vztahuje na tuto stránku a na veškerý materiál, který stránka obsahuje.

Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Přístup na tuto webovou stránku společnosti UnileverČR, spol. s r.o. se sídlem v Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C vložka 2196 je povolen výhradně v souladu s níže uvedenými podmínkami a zákony České republiky. Uživatel těchto stránek tím, že jimi prochází, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat. Uživatel dále bere na vědomí, že v případě porušení některého z následujících ustanovení, může být vystaven následkům, které s takovým porušením spojují příslušné právní předpisy.

Tyto webové stránky jsou určeny pouze pro osoby žijící v České republice a informace týkající se výrobků, služeb a reklamních akcí se týkají pouze této země. Neposkytuje se žádné prohlášení či záruka, že materiály obsažené na těchto stránkách jsou vhodné či relevantní pro jakoukoliv jinou zemi, nebo že jsou v takové zemi k dispozici. Lidem žijícím v jiných zemí doporučujeme navštívit stránky společnosti Unilever PLC/N.V.

Autorská práva

Stránka společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o. je chráněna autorským právem. Všechna autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví spojená s veškerými texty, obrazovými a zvukovými materiály, softwarem a jiným materiálem na této stránce jsou vlastnictvím UNILEVER ČR, spol. s r.o.nebo jiných členů mezinárodní skupiny Unilever nebo jsou tyto materiály uvedeny na základě povolení příslušného majitele.

Máte povolení prohlížet si tuto stránku UNILEVER ČR, spol. s r.o. a reprodukovat její části prostřednictvím tisku, stahování na disk a distribuce jiným osobám, vždy však pouze pro nekomerční, informační a osobní účely. Žádnou reprodukovanou část této stránky nelze prodávat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku ani ji nelze upravovat nebo začleňovat do jiného díla, publikace nebo stránky, ať už v tištěné podobě nebo v elektronickém formátu, včetně zveřejňovaní na jiné webové stránce.

Všechny Vámi vytvořené kopie musí obsahovat následující prohlášení o autorských právech: Copyright © Unilever PLC. Všechna práva vyhrazena Společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. neuděluje žádnou jinou licenci nebo právo ve vztahu k této stránce. Bez našeho předchozího písemného souhlasu je zakázáno:

  1. webové stránky, respektive kteroukoli jejich část (či kopii) nebo na nich uvedené značky používat k obchodním účelům; a
  2. měnit webové stránky (nebo kteroukoli jejich část) nebo je vložit do jiného díla (např. tištěného dokumentu, blogu nebo webových stránek třetích stran).

Obchodní značky

Všechny obchodní značky (výrobní značky, loga, tvary lahví atd.) zobrazené na této stránce UNILEVER ČR, spol. s r.o. jsou buď vlastněné nebo použité v licenci společností UNILEVER ČR, spol. s r.o. nebo jinými členy mezinárodní skupiny Unilever.

Dostupnost produktů

Může se stát, že produkty a služby mezinárodní skupiny Unilever, které jsou zařazeny na této stránce UNILEVER ČR, spol. s r.o. nejsou v České republice distribuovány.

Obsah stránky

Informace na této stránce byly zařazeny v dobré víře, ale slouží pouze pro všeobecné informační účely. Nelze se na ně spoléhat pro žádné konkrétní účely a společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. neposkytuje žádnou záruku ohledně jejich přesnosti a úplnosti.
Žádné informace na této stránce neznamenají výzvu k investici do některého z členů mezinárodní skupiny Unilever.
Ani UNILEVER ČR, spol. s r.o. ani žádní členové mezinárodní skupiny Unilever nebo jejich zaměstnanci či zástupci neponesou odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo výdaje (včetně, kromě jiného, ušlého zisku a nepřímé, náhodné nebo následné ztráty) vzniklé v důsledku přístupu na tuto stránku nebo její používání.
UNILEVER ČR, spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení jakékoli změny nebo opravy na této stránce, kdykoli to uzná za vhodné.

Odkazy na jiné stránky

Tato stránka může obsahovat odkazy (tzv. hyperlinks nebo links), které umožňují automatické spojení s jinými internetovými stránkami. Tyto odkazované stránky jsou vlastněny a spravovány třetími stranami.
UNILEVER ČR, spol. s r.o pouze umožňuje přístup na tyto odkazované stránky, avšak ani UNILEVER ČR, spol. s r.o. ani žádní členové mezinárodní skupiny Unilever nebo jejich zaměstnanci či zástupci nenesou jakoukoli odpovědnost za tyto jiné stránky nebo za informace, které jsou v nich obsaženy a které nebyly ověřeny nebo schváleny ze strany UNILEVER ČR, spol. s r.o. nebo kteréhokoli člena mezinárodní skupiny Unilever nebo jejich zaměstnanců či zástupců.
Chcete-li se vrátit na tuto stránku můžete tak učinit kliknutím na tlačítko/šipku „zpět“ nebo vepsáním doménové adresy této stránky.

Osobní údaje

Společnost Unilever se zavazuje chránit vaše soukromí a zajistit ochranu vašich osobních údajů.
Veškeré informace ohledně osobní údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek najdete v dokumentu Oznámení o ochraně osobních údajů.Tyto Oznámení o ochraně osobních údajů vysvětlují, jaké druhy informací shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme.
Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových stránek je:
Unilever ČR, spol. s r.o.
Zapsaná do obchodního rejstříku v Městského soudu v Praze pod sp. Zn. 2196
Sídlo: Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, 186 00
IČ : 18627781
(dále jen „Unilever“).
Změny v právních ujednáních
Společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 si vyhrazuje právo měnit na základě vlastního uvážení tato právní ujednání, vždy však o tom uživatele této stránky na tomto místě informuje.

Back to top